...
loading="lazy"

Jathagam Tamil | ஜாதகம் தமிழில் | Tamil Horoscope – Tamil Astrology

Jathagam Tamil

Jathagam Tamil | ஜாதகம் தமிழில் | Tamil Horoscope – Tamil Astrology

தமிழ்ஜதகாம்

தமிழ்ஜாதாகம்என்பதுஒருநபரின்ஜோதி

டவிளக்கப்படமாகும்,இதுஜோதிடகணி

ப்புகளுக்குப்பயன்படுத்தப்படுகிறது,

இதுஜாதகாகானிப்புவின்தமிழ்ஜோதி

டவிளக்கப்படம்கால்குலேட்

டர்முறையின்படிகணக்கிடப்படுகிறது.

இல், தமிழ் ஜோதிதம் கணக்கீடுகள் மற்றும் அதன் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் உங்கள் தமிழ் ஜாதகத்தை உருவாக்குகிறோம். ஜாதகம் என்பது உங்கள் வாழ்க்கையின் முழுமையான ஸ்னாப்ஷாட் மற்றும் உங்கள் பிறந்த நேரம், இடம் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு தனித்துவமான கிரக நிலைகளை உள்ளடக்கியது.

Get your jathagam in Tamil and learn all about your life.  Your jathagam includes planetary positions ( கிரக நிலைகள்), birth chart (ஜாதக கட்டம்), cevvai dosham (செவ்வாய் தோஷம் ) & shani dasa (ஏழரை சனி) analysis and more.

Consult With Top Astrologers in India

 • Sanjay Agarwal Vedic Astrology & Vastu

Top 10 Astrologers in India

 Commerce Graduate from University of North Bengal,  Besides topping from Institute of Vedic Astrology (A+), I also attended Vedic Vastu workshop From The Art of Living International Centre, Bengaluru. I also received appreciation awards from the Institute of Vedic Astrology for contribution in Vedic Science. And my spiritual journey began in the early years of my Adulthood. I developed a natural interest in astrology and after rigorous meditation and practice I began practicing the science of Astrology, and Vaastu professionally.  Over years I have helped many Friends, Family members Individuals, Industrialists, Business Owners, Clients for all common issues of life related to health, wealth, job, career, sickness, marital issues and material success. I like to advise all without any bias regarding the social strata and like to keep the solutions simple.

Constantly contributing as a relationship expert I write articles and do regular blogging for our Facebook Page and upload Video on different Topics of Astrology & Spirituality.

Vision:

To be a trusted advisor/consultant in creating a better everyday life for mankind through simple and practical Astrological solutions.

Mission:

To serve mankind by providing professional Astrological guidance and education so that individuals can effectively manage and overcome challenging situations.

Vaastu Consultancy:

Vaastu Shastra elaborates the basic sense of designing the architecture of buildings and specific areas of a building such as rooms, fenestration, gates etc. The motive of vastu shastra is to enhance the well-being of the occupants. It primarily instructs how to maintain the best equilibrium of the five elements ( Earth Water, Sun, Air & Space) in a building and to make the best use of their effects to energize the mental & physical energies of inhabitants.

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.

 

 • Sanjay Dara Singh Astro Gem Scientists

He is Grand Son of Sh. Dara Singh. He is an Advocate in Punjab & Haryana High Court Chandigarh and Sessions Court Jind (Hry.)

He is celebrity astrologer who is renowned in both Political Personalities & Entertainment Industry. Specialist for Crucial problem solution with 25 year experience.

LLB. Graduate Gemologist (Gemological Institute of America) & Associated in Practicing Shri Bhrigu Vaidik Astrology, Numerology and Vastu (SSM).

Specialized In: मंगलीक दोष निवारण, जटिल समस्या व् रोग समाधान, विशेष वैवाहिक कुंडली मिलान, वास्तु दोष निवारण, विशेष रत्न निर्धारण।

 

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.

 

 

 

 • Sejal Thakkar Life Coach

Sejal Thakkar

Sejal Thakkar is an Internationally renowned life coach who has had a unique 25 years of experience as a public speaker, Mind Trainer NLP coach, Naturopathy expert, an Art of Living teacher and a meditation expert. She has conducted workshops for more than one lakh people over a span of 2 decades and they have experienced the warmth, care and transformational power of her personal development events.

Born in Gujarat, Sejal Thakkar was always a child with calm dispositon and spiritual inclination. Her exposure to her master- His Holiness Sri Sri Ravi Shankar Ji and the Art of Living dates back to 1995. Since then, there has been no looking back for this ardent seeker. Though an engineer by education, she became an Art of Living teacher and conducted various Happiness programmes, Advance Meditation Programmes, Sahaj Samadhi and Blessing Programmes all across the globe including Mongolia, Russia, Europe, China, Soth America, South East Asia and almost every state and city of India.

She has devoted herself to spread the knowledge of Universal love and care.

                   

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.

 

When will I get a job? Consult Now

 • Acharya Prem Krishna Shastri Astrologer

best online astrologer in india

Acharya Prem Krishna Shastri, Completed Acharya (Master Degree) from Banaras Vishwavidyalaya.

Jyotish Acharya Prem Krishna Shastri is one of the Pioneer Astrologer who servers internationally and is dedicatedly provide service as Jyotish (Astrologer) for many years.

He is expertise and has vast experience in Astrology and predicts genuinely by understanding people’s, problems and provide them the best remedies and solution. His Predictions are truly as per Vedic Astrology and provides accurate predictions about an individual’s past ,present and future, and heal them by giving genuine suggestions

                           

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.

 

When will I get a job? Consult Now

 

 • Mrs. Megha Chavan Tarot Card Reader

Mrs. Megha Chavan is a professional tarot reader from Mumbai, MS, India, and she has reignited her role as a spiritual tarot reader recently.

She has 10 yrs of work experience in the tarot industry and her tarot prediction has an excellent success rate. With her strong spiritual power and ration mind set ,she has carved an inch in the tarot industry by being a unique Spiritually Enlightened, Tarot Reader!!

An ardent devotee of Sai Baba, a born empath, and a worldly wise, grounded soul; she has been offering tarot guidance to her clients on every sphere of your life including professional as well as personal!! As they say, you may have sources but you may lack direction and guidance. It’s time to change your life path and gain insight into your life purpose and ability to achieve your goals, realistically!!

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.

Recently lost your Job? Consult Now

 

 • PRITY AGARWAL – Vastu Consultant & Interior Designer

PRITY AGARWAL a Vastu Consultant and Interior Designer by profession has created a mark since the year 2008.

She is the founder of VASTUINTERIO and a Master degree holder in Business Administration.

She has served many clients across many states like West Bengal, Sikkim, Haryana, Assam, etc and also in Nepal.

Being an expert in Vastu Shastra, she provides with Vastu Corrections without or minimum demolition of civil structures as well as Vastu complying Interiors and architectural guidelines for constructions for factories, shops and residences since 2013.

 

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.

 

 

 

 • Varun Mishra Astrologist/Numerologist

Varun Mishra is a Scientific AstroPahal Expert with great experience in the field of Vedic Kundli reading, Numerology, LoshuGrid and Palmistry. He is a spiritual seeker and meditation trainer. He is a member of Brahma Kumari Classes and Play an active role in Raj Yoga Meditation. He is also a huge Follower of Sadhguru (Isha Yoga Foundation).

Varun Mishra is a Qualified chartered Accountant from Delhi and a commerce graduate from Dr. Bhimrao Ambedkar University. He is RSS social worker and active in other social NGO platforms especially for the welfare of people.

Jyotish is Jyot + Ish = Light of God

Jyotish is a science with a real art along with presence of light of god in you. This is a real wonder and today in practical world where people are unhappy anyhow in all circumstances, Varun Mishra has served with practical heal therapy from a single individual to a corporates across many Places like Lucknow, Delhi, Agra , Kolhapur, Sangli etc.

When will I get a job? Consult Now

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.

 

 

 • Bharat B Bajaj Astrologer

Astrology by Bharat B Bajaj is professional Astrologer from Mumbai.

His Views on Astrology
“There is no better boat than a horoscope to help a man cross over the sea of life.”
This page is about astrological readings and remedies.

Astrology is the science of life. The laws of karma are clear and rigid. As you sow, so shall you reap.
We all have different life styles, different nature, different success stories which is a result of our past life karmic deeds and the horoscope displays the same.
The evil effects due to negative deeds done from past can be rectified by studying the chart and applying proper remedies.
Hence, we bring you this page which is all about astrological readings, characteristics of planets and zodiac signs, their impacts on our life and remedies to cure them.

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.

 

 

 • Renu Chaturvedi Astrologer & Palmist

Mrs. RENU CHATURVEDI is an Astrologer from Uttar Pradesh having 15+ years’ experience in Vedic Kundli reading, Astro Myth Buster, Palmist. She is Blessed with Strong Intuitive Power & have made several predictions that have turned out to be true.

Renu chaturvedi is a founder of “ASTROKARMIC COACH” having experience in Kundli Predictions, Numerology, Meditation Healer, Karmic Believer & Motivational Speaker.She is Blessed with lord krishna and he belongs to Varanasi. “OM TAT SAT”

When will I get my next big career break? Consult Now

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.

 

 

 

 • Acharya Kalyan Shastri – Horoscope Reader, Palmist and Numerologist

Astrologer Acharya Kalyan Shastri is a Gold Medallist & is expertise in horoscope reading, palmist and he is also a numerologist, he has an experience in the field of Astrology for past twenty years.

He is also a Life member of World Astrologers Society & Life member of Kia

He has been awarded – Bapi Bhattacharya memorial award, Swachh Bharat Sanskrit award, also he is a winner of Ila Devi memorial & Serar Sera award. He has been awarded The Title of Jaimini Aryabhatta Shastri Acharya Ratnagarva.

Acharya Kalyan shastri is totally calculative astrologer, and he is expertise in education carrier job business love marriage abroad connection health financial position astrology.

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.

 

 

 

 • Nikhil Waddar – Vedic Astrology , Nadi Astrology, Numerology

Nikhil Waddar, Certified Astrologer with an experience of more than 9 years in the field of Astrology. He is an expert of Vedic Astrology, Kp Astrology, Naadi Jyotish and Prashan Kundli , brugu nand Nadi… He is the youngest and knowledgeable astrologer in his field. His predictions are always accurate and perfect.

Moreover, he believes in providing In-depth, fast, accurate and informative readings using various tools of Astrology and ultimately providing a proper solution to all his customers. His remedies are always simple and effective. Despite being an Astrologer, he is always keen to learn new things in order to enhance his knowledge and develop newer methods of helping society and working for the betterment of the people. Nevertheless, he had provided more than 2500 consultations so far and he can provide you with the proper guidance in every step of your life and ultimately lead your lives towards the way of success. Along with this, if you want any type of Consultation regarding Marriage, Relationships, Education, Business etc, here is there to help you.

When will I get a job? Consult Now

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.

 

 • Naresh Kumar Palmistry

Graduate Rajasthan University.2011 , 10 Years Experience in Palmistry.

Palmistry is to judge and analyze the overall development and direction of life according to the length, thickness of fingers, the shape, color and pattern of palm.

Palmistry, the study of the palm, is mainly to observe the palm’s shape, color,and lines as well as the length of the fingers. Some people also take the spirals of the fingers into consideration. People use itas a way to determine good or bad luck.

When will I get a job? Consult Now

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.

 

 

 

 • Riddhi Singhania – Clinical Psychologist & therapist and Life Coach

Riddhi Singhania is a Clinical Psychologist & internationally certified therapist and a life coach. She has been helping people with breakthroughs and transformations for more than 7 years now. She uses Emotional Freedom Technique (EFT), Neuro Linguistic Programming (NLP), Reiki, Pranic Healing and many more alternative forms of healing to give her clients a faster yet effective results.

She uses Tarot and Oracle Cards therapeutically to get and give a deeper reading to her clients. Her number 1 priority is for client to get all their answers / solutions and remedies to their problems.

What makes her healing special is her faith, surrender and belief in miracles and God. Her life mission is to make individuals fall in love with themselves and life through love, joy and healing.

When will I get a job? Consult Now

Paid Prediction/Remedies & Consultations with our Senior Astrologers you can book an appointment.
GET HANDWRITTEN PREMIUM REPORT BY SRI ASTRO VASTU

 

Our Best Astrologers is at your services at 24 x 7 as you can reach us via email or call +91 9733031000 at any time. Our Best Astrologers always ready to help you and we do provide an instant solution for a large number of problems related to our personal life. Make sure you visit www.sriastrovastu.com today and get rid of all the problems of your life that are preventing you from enjoying life to its fullest.

Also Read –  Tamil Horoscopes 2021

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Today's Offer